Affärsmodell

Europeiska Motor AB bedriver handel med bilar till både privatkunder och företagskunder samt service och reparation av bilar. När kunden exempelvis väljer finansieringslösningar och/eller tecknar serviceavtal inleds en långsiktig relation. När en försäkring säljs i samband med bilköpet säkerställs att EMAB får ta hand om eventuella framtida skadebehov. Det blir enklare för kunden, som kan hantera hela sitt bilinnehav via en enda relation.

Europeiska Motor AB skall alltid ligga i framkant genom ständig förbättring inom bilförsäljning och service/reparationer av bilar, vara ledande i branschen med sitt kundfokus och med en långsiktig ambition att bli den mest framgångsrika och respekterade återförsäljaren i Sverige.

 

Miljö

Vi har ett certifierat ledningssystem för vårt miljöarbete. I det arbetet finns en struktur som bygger på ISO 14001 och PDCA. Vi har en miljöpolicy som är väl känd i verksamheten. Efterlevnaden av policyn och vårt miljöarbete granskas regelbundet både internt och av externa samarbetspartners och vi följer upp vår miljöprestanda minst två gånger per år. Vi genomför regelbundet introduktion och utbildning av all personal inom miljöområdet. Efter pandemin så har vi återupptagit alla fysiska utbildningar och introduktion av nyanställda och kommer att arbeta i kapp med det som inte har genomförts tidigare. Resultatet innebär en ständig förbättring av vårt miljöarbete och minskad miljöpåverkan. Vi ser regelbundet över våra risker inom miljöområdet genom en årlig översyn av våra miljöaspekter. Områden med risker hanteras genom utbildning av personal och skriftliga rutiner. Alla avvikelser och incidenter registreras i vårt ärendehanteringssystem och utreds, analyseras samt kommuniceras till hela bolaget för att undvika att motsvarande sker igen. Inom miljöområdet har vi ett stort antal olika indikatorer för vår miljöprestanda som vi följer upp två gånger per år.

Verifikat: Revisionsrapporter, statistik, Miljöpolicy, dokumenterade rutiner, riskbedömningar, Miljömål och resultat för miljöprestanda, dokumenterade ärenden i avvikelsesystemet.

Resultat: Vi hade en årlig extern miljörevision enligt ISO 14001:2015 där vi inte fick några avvikelser utan endast några förbättringsförslag. Tre av våra fyra miljömål är helt uppnådda. Andelen sålda serviceavtal mot sålda bilar har minskat något. Energimålet uppnåddes genom en ökad bilförsäljning och en minskad energianvändning. 72 % av våra 36 indikatorer för miljö har förbättrats (56 % 2022). 60 % (86,6 %) av personalen har genomfört miljöutbildning version 4.0 via E-Learning. 77,44 % (91,89 %) av personalen har genomgått introduktion av nyanställd. 61,5% (62,4 %) har genomfört utbildning i grundläggande brandkunskap.

 

Sociala förhållanden och personal

Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följer AFS 2001:1 samt AFSA 2015:4. I det arbetet finns en struktur som motsvarar ISO 14001 och PDCA. Vi har riktlinjer för jämställdhet och kränkande särbehandling samt en arbetsmiljöpolicy som alla är väl kända i verksamheten genom e-learning. Efterlevnaden av policyn och vårt arbetsmiljöarbete granskas regelbundet internt av skyddsombud, interna revisorer och ett nära samarbete med företagshälsovården. Resultatet innebär en ständig förbättring av vår arbetsmiljö och minskade risker för tillbud och skador. Alla tillbud och olyckor utreds och analyseras samt kommuniceras till hela bolaget för att undvika att motsvarande sker igen. Områden med risker hanteras genom utbildning av personal och skriftliga rutiner.

Verifikat: Protokoll skyddsrond, revisionsrapporter, statistik, arbetsmiljöpolicy, jämställdhetsplan, riktlinjer mot kränkande särbehandling, dokumenterade rutiner.

Resultat: Personalundersökning – Pulsmätning visar på index 55 (50 fg rapport & 57 ffg rapport). Snitt för motsvarande företag i Sverige är index 52 poäng. 82,5% ( 83,2%) har genomfört e-learning för jämställdhet och 81,1% (84,6%) har genomfört e-learning för trakasserier. Inga anmälda fall om kränkningar har inrapporterats under året.

 

Mänskliga rättigheter

Toyotas globala vision är en hållbar mobilitet. Toyotas kunder ska känna sig trygga med att kvalitet, innovation och respekt för människor och miljö genomsyrar allt vårt arbete. På så sätt skapar Toyota också förutsättningar för låga driftskostnader och Toyotas långsiktiga framgång. Europeiska Motors arbete med mänskliga rättigheter följer svensk lagstiftning och Toyotas globala principer och riktlinjer. Vi har i dagsläget ingen egen policy eller specifikt system för hantering av frågor utöver jämställdhet och att vi behandlar vår personal och våra kunder lika och med respekt.

Som global leverantör av mobilitet känner Toyota ett stort samhällsansvar. Därför driver Toyota projekt för att stötta och utveckla samhället, både globalt och nationellt. Projekten handlar om allt från att skydda skog till att stötta ungdomsverksamhet. Toyota är också engagerat i olika internationella initiativ, bl.a. WBCSD – The World Business Council for Sustainable Development.

Toyota är involverat i olika typer av samverkansprojekt. De handlar i första hand om miljö och trafiksäkerhet men även om utbildning, hälsa och socialt arbete.

För ytterligare information så hänvisas till Toyotas hållbarhetsredovisning som finns på www.toyota.se

Även Europeiska Motor AB stödjer mänskliga rättigheter. Företaget har antagit en policy om antikorruption och mänskliga rättigheter. Genom dessa riktlinjer vill företaget stödja god affärsetik Hållbarhetsredovisning Europeiska Motor AB År 2023/2024 Europeiska Motor AB 556406-5448 samt mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att ställa krav på leverantörer vid upphandlingar att följa våra riktlinjer gällande miljöarbete, arbetsmiljö samt försäkringar. De anställda guidas också gällande gåvor och representation. Policyn är ett verktyg för Europeiska Motor AB att stödja mänskliga rättigheter och att arbeta mot korruption.

Verifikat: Toyotas hållbarhetsredovisning, policy för antikorruption och mänskliga rättigheter.

Resultat: 81,8% (84,6%) har genomfört e-learning för antikorruption och mänskliga rättigheter.

Antikorruption

Vi har ett strukturerat arbete för att motverka korruption i alla former och vi har tagit fram riktlinjer för givande och tagande av mutor. Efterlevnaden och att vi följer dessa riktlinjer granskas och diskuteras vid interna möten. I vår information till samarbetspartners så uppmanar vi dem att följa våra etiska regler men också att rapportera om de anser att vi själva inte lever som vi lär. Resultatet innebär en ökad medvetenhet och förståelse för våra etiska regler och att vi genom öppenhet och tydlighet förebygger korruption i alla former. Vi informerar och ser över våra riktlinjer och följer upp ev. händelser via årliga enkäter. Områden med risker hanteras genom utbildning av personal och skriftliga riktlinjer. Alla avvikelser och incidenter utreds och analyseras samt kommuniceras till hela bolaget för att undvika att motsvarande sker igen. Vi mäter och följer upp antal kända fall med någon form av korruption.

Verifikat: Riktlinjer för tagande och givande av muta, enkätsvar, information till entreprenörer.

Resultat: 81,8% (84,6%) har genomfört e-learning för tagande och givande av muta (antikorruption och mänskliga rättigheter).

Riskanalyser

Vårt arbete med hållbarhet är av stor vikt för bolaget. Här kommer vi att utveckla de risker som finns samt hur de kan påverka t.ex. affärsförbindelser, produkter eller tjänster. Vi kommer också beskriva vad vi gör för att minimera dessa risker.

Intressenter

Intressentanalys görs minst en gång per år eller vid förändringar inom bolaget som kan tänkas få effekt på intressenters syn. Vid intressentanalysen bedöms intressenters krav och förväntningar och hanteras sedan enligt de rutiner som företaget har fastställt. Det är av yttersta vikt att ha förståelse för intressenters intresse samt möjlighet att påverka.

Bindande krav/lagkrav

Företaget säkerställer att vi följer bindande lagkrav inom exempelvis miljöområdet genom att ta del av sammanställningar av förändrad lagstiftning från generalagenten. Företaget genomför interna lagrevisioner samt årliga revisioner både på miljöområdet samt finansiellt.

Miljö

Miljöaspekterna identifieras och värderas i en matris där hänsyn tas både till dess miljöpåverkan samt dess risk. Efter denna matris arbetar sedan bolaget aktivt med de delar där kombinationen av påverkan och risk är störst.

Sociala förhållanden och personal

Om de sociala förhållandena inte är bra exempelvis i form av diskriminering eller dålig arbetsmiljö finns en risk för förlust av kunder samt hög personalomsättning.

Företaget motverkar detta genom att arbeta med ständig förbättring. Vi arbetar med utbildning och policys angående diskriminering, jämställdhet och kränkande särbehandling. Företaget genomför regelbundna personalmätningar med påföljande handlingsplaner om behov finns. Företaget för statistik över fall där diskriminering upptäcks.

På arbetsmiljöområdet jobbar vi med riktlinjer för samt en arbetsmiljöpolicy som alla är väl kända i verksamheten genom e-learning. Ronder genomförs också för att hantera och minimera risker.

Om arbetet med antikorruption samt mänskliga rättigheter inte är tillräckligt bra finns och risker i form av förlust av kunder samt myndighetsingripanden. Företaget motverkar detta genom utbildning och policys. Företaget har skriftliga rutiner samt mäter problem med mutor genom anonyma enkäter.

 

Ladda ner PDF:

Hållbarhetsredovisning 2023/2024

Hållbarhetsredovisning 2022/2023

Hållbarhetsredovisning 2021/2022

Hållbarhetsredovisning 2020/2021

Hållbarhetsredovisning 2019/2020

Hållbarhetsredovisning 2018/2019 

Hållbarhetsredovisning 2017/2018

Revisorns yttrande:

Revisorns yttrande HBR FY1920

Revisorns yttrande HBR FY1819

Revisorns yttrande HBR FY1718